Regulamin sklepu

PIZZERIA AL FORNO

REGULAMIN SKLEPU

§1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Pizzeria Al Forno, dostępny pod adresem internetowym pizzeria-alforno.pl i prowadzony jest przez PJ S.C., ul. Dąbska 18D/LU8, 31-572 Kraków, NIP 678 31 61 595
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu oraz strony oraz odwiedzających sklep i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – PJ S.C., ul. Dąbska 18D/LU8, 31-572 Kraków, NIP 678 31 61 595
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym pizzeria-alforno.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Administratora: Dąbska 18D/LU8, 31-572 Kraków
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pizzeria-alforno.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 739 031 032 w godzinach 13-20
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 16 1050 1445 1000 0092 2827 2655 (ING)
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 13-20

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies

§5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie/pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko/ nazwa firmy, adres, adres e-mail oraz numer telefonu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Klient może również w granicach prawa żądać usunięcia wszelkich jego danych z miejsc w których te dane są przechowywane (prawo do zapomnienia).

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl”

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska INPOST

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem tradycyjnym
b. Płatność przelewem za pomocą serwisu Przelewy24

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
6. Zamówienie złożone przez klienta zostanie zrealizowane (wysłane) w czasie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Sprzedawca może odmówić sprzedaży, zwracając niezwłocznie wpłaconą kwotę, wyłącznie w następujących przypadkach:
– nadzwyczajna wielkość zamówienia, niemożliwa do obsłużenia przez sprzedawcę, spowodowana błędnym wprowadzeniem ilości dostępnych w sklepie lub przyczynami niezależnymi od sprzedawcy.
– brak dostępności towaru, w przypadku zamówienia spowodowanego błędnym wprowadzeniem ilości dostępnych w sklepie lub przyczynami niezależnymi od sprzedawcy.
– zamówienie w przypadku którego koszta dostawy znacząco przekraczałyby kwotę wpłaconą przez klienta z tytułu dostawy.
– naruszenia dóbr osobistych sprzedawcy przed zawarciem umowy.
3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, cenę towaru wraz z kosztem dostawy do Klienta.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

§11 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy (to jest – przekroczony termin przydatności, opakowanie uszkodzone w inny sposób niż w transporcie, wadliwe opakowanie, produkt zepsuty (niniejszym informujemy, że nie odnotowaliśmy takich przypadków) towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie  adresy Sprzedawcy.
4. Reklamacja powinna, zgodnie z ustaleniami pomiędzy klientem a sprzedawcą zawierać zdjęcia wadliwego opakowania.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nieprzekraczającym 14 dni.

§12 Dane osobowe w Sklepie internetowym i na stronie

1. Administratorem danych osobowych Klientów i osób odwiedzających stronę zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest PJ S.C., ul. Dąbska 18D/LU8, 31-572 Kraków, NIP 678 31 61 595.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, oraz w celu marketingowym. Za zgodą klienta przesyłane będą również wiadomości e-mail (lista mailingowa). Dane osób odwiedzających sklep zbierane są za pomocą plików Cookies Google LLC oraz Facebook w celu remarketingowym .
Dane osobowe klienta otrzymywane są za pomocą formularza rejestracji lub podczas składania zamówienia w sklepie. Dane wprowadzone podczas rejestracji oraz składania zamówienia wykorzystywane będą jedynie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami którym przekazanie danych będzie konieczne w celu przyjęcia płatności i wysyłki (Banki, Przelwy24., PayPal, firmy kurierskie, Poczta Polska, księgowość), oraz platformie Facebook (Facebook Ads) oraz w celach tworzenia grupy docelowej dla celów marketingowych. Dane użytkowników zbierane są również za pomocą narzędzia do rejestracji zdarzeń na stronie (Facebook Pixel), umożliwiającego kierowanie reklam do osób, które odwiedziły stronę i wykonały na niej pewne czynności. Rejestrowanie czynności odbywa się za pomocą plików Cookies Facebook.
4. Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics (wykorzystującego pliki Cookies Google LLC) w celu otrzymania informacji o stronach serwisu, czasie spędzonym na stronach oraz klikniętych hiperłączach przez Odwiedzającego.
5. Administrator strony korzysta z narzędzi reklam Google (Adwords, Display Ads, Shopping Ads), w celach remarketingowych i w celu tworzenia grup podobnych odbiorców. W tym celu stosuje cię pliki Cookies Google LLC.
W celu zatrzymania rejestracji za pomocą plików Cookies Google, należy skorzystać z narzędzia https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
6. Strona korzysta również z plików cookies niezbędnych do działania platformy WordPress oraz Woocommerce o które oparta jest strona internetowa pizzeria-alforno.pl.
7. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w celu marketingowym (w formie reklam kierowanych do użytkowników platform społecznościowych, za zgodą również w formie listy mailingowej) oraz w celach statystycznych (dane zanonimizowane)
8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
c. W przypadku przedsiębiorstw – dane zostaną przekazane firmie księgowej.
9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przechowywanych przez administratora oraz ich poprawiania i usunięcia (prawo do zapomnienia).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Sposób przechowywania danych:
– Dane będą przechowywane w systemie sklepu na serwerze na którym się znajduje.
– Dane będą przechowywane w skrzynce e-mail sprzedawcy.
– Dane będą przechowywane na komputerach sprzedawcy w formie arkuszy kalkulacyjnych oraz w programach księgowych (w przypadku przedsiębiorstw)
Wszelkie dane będą chronione powszechnie dostępnymi środkami i nie będą upowszechniane.
11. Dane osobowe klientów mogą zostać udostępnione zgodnie z prawem na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych.
12. Klient ma prawo do otrzymania kopii danych przechowywanych przez sprzedawcę

§13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


POLITYKA PRYWATNOŚCI

PIZZERIA-ALFORNO.PL

§1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy i strona Pizzeria Al Forno, dostępny pod adresem internetowym pizzeria-alforno.pl prowadzony jest przez Spółkę Cywilną PJ S.C., ul. Dąbska 18D/LU8, 31-572 Kraków, NIP 678 31 61 595
2. Niniejsza Polityka prywatności kierowana jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu oraz strony oraz odwiedzających sklep i stronę i określa zasady warunki prywatności oraz postępowania z danymi osobowymi w witrynie pizzeria-alforno.pl

§2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca/ Administrator – PJ S.C., ul. Dąbska 18D/LU8, 31-572 Kraków, NIP 678 31 61 595
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym pizzeria-alforno.pl
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Odwiedzający – każda osoba która odwiedza stronę pizzeria-alforno.pl

§3 Kontakt z administratorem

1. Adres Administratora: Dąbska 18D/LU8, 31-572 Kraków
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pizzeria-alforno.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 739 031 032 w godzinach 13-20
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 16 1050 1445 1000 0092 2827 2655 (ING)
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 13-20

§4 Dane osobowe w Sklepie internetowym i na stronie

1. Administratorem danych osobowych Klientów i osób odwiedzających stronę zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest PJ S.C., ul. Dąbska 18D/LU8, 31-572 Kraków, NIP 678 31 61 595.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego i strony zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, oraz w celu marketingowym. Za zgodą klienta przesyłane będą również wiadomości e-mail (lista mailingowa). Dane osób odwiedzających sklep zbierane są za pomocą plików Cookies Google LLC oraz Facebook w celu remarketingowym .
Dane osobowe klienta otrzymywane są za pomocą formularza rejestracji lub podczas składania zamówienia w sklepie. Dane wprowadzone podczas rejestracji oraz składania zamówienia wykorzystywane będą jedynie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami którym przekazanie danych będzie konieczne w celu przyjęcia płatności i wysyłki (Banki, Przelewy24., PayPal, firmy kurierskie, Poczta Polska, księgowość), oraz platformie Facebook (Facebook Ads) oraz w celach tworzenia grupy docelowej dla celów marketingowych. Dane użytkowników zbierane są również za pomocą narzędzia do rejestracji zdarzeń na stronie (Facebook Pixel), umożliwiającego kierowanie reklam do osób, które odwiedziły stronę i wykonały na niej pewne czynności. Rejestrowanie czynności odbywa się za pomocą plików Cookies Facebook.
4. Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics (wykorzystującego pliki Cookies Google LLC) w celu otrzymania informacji o stronach serwisu, czasie spędzonym na stronach oraz klikniętych hiperłączach przez Odwiedzającego.
5. Administrator strony korzysta z narzędzi reklam Google (Adwords, Display Ads, Shopping Ads), w celach remarketingowych i w celu tworzenia grup podobnych odbiorców. W tym celu stosuje cię pliki Cookies Google LLC.
W celu zatrzymania rejestracji za pomocą plików Cookies Google, należy skorzystać z narzędzia https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
6. Strona korzysta również z plików cookies niezbędnych do działania platformy WordPress oraz Woocommerce o które oparta jest strona internetowa pizzeria-alforno.pl.
7. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w celu marketingowym (w formie reklam kierowanych do użytkowników platform społecznościowych, za zgodą również w formie listy mailingowej) oraz w celach statystycznych (dane zanonimizowane)
8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
c. W przypadku przedsiębiorstw – dane zostaną przekazane firmie księgowej.
9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przechowywanych przez administratora oraz ich poprawiania i usunięcia (prawo do zapomnienia).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Sposób przechowywania danych:
– Dane będą przechowywane w systemie sklepu na serwerze na którym się znajduje.
– Dane będą przechowywane w skrzynce e-mail sprzedawcy.
– Dane będą przechowywane na komputerach sprzedawcy w formie arkuszy kalkulacyjnych oraz w programach księgowych (w przypadku przedsiębiorstw)
Wszelkie dane będą chronione powszechnie dostępnymi środkami i nie będą upowszechniane.
11. Dane osobowe klientów mogą zostać udostępnione zgodnie z prawem na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych.
12. Klient ma prawo do otrzymania kopii danych przechowywanych przez sprzedawcę