Regulamin

PIZZERIA AL FORNO

REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

Każdy z gości Pizzerii Al Forno jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie pizzerii jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Pizzeria

1. Na terenie pizzerii można spożywać posiłki oraz napoje (w tym napoje alkoholowe) zakupione wyłącznie w Pizzerii Al Forno.
2. Osób nietrzeźwych nie obsługujemy.
3. W Pizzerii Al Forno obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
4. W Pizzerii Al Forno obowiązuje zakaz wstępu ze zwierzętami.
5. Za dzieci przebywające na terenie pizzerii odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki pizzeria nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
6. Za rzeczy pozostawione bez opieki Pizzeria Al Forno nie odpowiada.
7. Obsługa może odmówić wstępu do Pizzerii Al Forno każdej osobie bez podania konkretnej przyczyny.

Zakaz ten będzie szczególnie stosowany wobec:

– osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich
– osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
– osób , które mimo zakazu próbują wnieść oraz spożywać własne napoje, napoje alkoholowe, dania, desery i inne artykuły spożywcze
– osób mających zakaz wstępu do pizzerii zakaz ten będzie stosowany wobec wszystkich osób łamiących regulamin Pizzerii Al Forno, włącznie z osobami mającymi rezerwacje stolików, a poniesione koszty związane z rezerwacją nie zostaną zwrócone.


§2 Rezerwacje i zamówienia

1. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem który znajdziecie Państwo na stronie internetowej odpowiadającej lokalizacji Pizzerii Al Forno lub osobiście w pizzerii. Rezerwacje są ważne 20 minut.
2. Zamówienia telefoniczne na wynos/dowóz prosimy składać pod numerem który znajdziecie Państwo na stronie internetowej odpowiadającej lokalizacji Pizzerii Al Forno.


§3 Bezpieczeństwo

1. Dla bezpieczeństwa gości wprowadzone są w pizzerii środki ochrony polegające na stałym monitorowaniu obiektu za pomocą monitoringu wizyjnego.
2. Zakazuje się wnoszenia do pizzerii własnych napojów, jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.
3. Osoby wchodzące do pizzerii mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
4. W przypadku łamania prawa lub regulaminu pizzerii, niszczenia mienia przez gościa, pracownicy Pizzerii Al Forno uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z pizzerii lub jeśli to konieczne, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania podejrzanej o łamanie prawa osoby do czasu przekazania jej policji.
5. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Pizzerii Al Forno konsument-gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową.


§4 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.
2. Reklamacje dotyczące potraw dostarczanych podczas dowozów prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem który znajdziecie Państwo na stronie internetowej odpowiadającej lokalizacji Pizzerii Al Forno. Reklamację będą rozpatrywane tylko i wyłącznie przy zwrocie 80% dania dostarczonego przez kierowcę.


§5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej  oraz jest dostępny w lokalu każdej Pizzerii Al Forno. 
2. Właściciele zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o dowolnym czasie bez podania przyczyny.
3. Regulamin obowiązuje od 01.06.2017 r.
4. Wstęp do Pizzerii Al Forno, oznacza zgodę konsumenta na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez Pizzerie Al Forno do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
5. Pizzeria Al Forno nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur informacyjnych itp.
6. Pizzeria Al Forno  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas przebywania na terenie pizzerii.